Odszkodowanie od wypadku na siłowni outdoor

odszkodowanie od wypadku

Nie wiesz czy przysługuje ci odszkodowanie od wypadku, jeśli wydarzył się on siłowni typu outdoor? Tak naprawdę zawsze możesz ubiegać się o odszkodowanie jeśli tylko spełniasz kilka warunków.

Siłownie outdoor, boiska, orliki oraz innego rodzaju obiekty sportowe na zewnątrz przeznaczone do użytku publicznego, to miejsca doskonałe do aktywnego spędzania czasu. Niestety również tutaj, nawet pomimo zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności, mogą przydarzyć się wypadki.

Siniaki, skaleczenia czy zadrapania to „kontuzje”, które nie stanowią poważniejszych problemów, jednak co w przypadku wypadków, które mają znacznie poważniejsze konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia? Szkody poniesione na otwartych obiektach sportowych, niezależnie od ewentualnego posiadania polisy NNW, mogą wiązać się z tym, że możemy starać się o odszkodowanie od sprawcy szkody, bądź jego ubezpieczyciela. Warunkiem koniecznym, aby ubiegać się o odszkodowanie od wypadku na siłowni outdoor czy jej podobnych obiektach, jest udowodnienie odpowiedzialności owego podmiotu za zaistniałe zdarzenie.

Zachowanie środków bezpieczeństwa

Możliwość dochodzenia odszkodowania po wypadku warunkuje to, czy osoba poszkodowana w trakcie uprawiania sportu np. trenując na sprzęcie siłowni outdoor lub grając w piłkę nożną na boisku, bądź podczas zabawy, zastosowała wszelkie możliwe środki ostrożności, a także czy dołożyła wszelkich starań, aby maksymalnie zmniejszyć tzw. ryzyko sportowe.

Odpowiednie przygotowanie do treningu, umiejętne korzystanie ze sprzętu itp. działania są niezwykle ważne, aby na gruncie cywilnoprawnym, móc ocenić związek przyczynowy między zachowaniem się poszkodowanego, a także osób zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektów sportowych na zewnątrz, oraz ich przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody.

Lekkomyślność i niedbalstwo nie wpływają na korzyść amatorów korzystania z siłowni outdoor itp., dlatego zastane warunki techniczne obiektu budzące wątpliwość, nie mogą być później uznane za podstawę uzyskania pełnego odszkodowania, jeżeli do wypadku doszło np. z racji świadomego korzystania z uszkodzonego sprzętu. W sytuacji, gdy osoba poszkodowana zachowała wszelkie wymogi bezpieczeństwa, przestrzegała reguł danej aktywności, należy zbadać w jakich okolicznościach doszło do wypadku i czy odpowiadają one wymaganiom technicznym i przyjętym zasadom.

wypadek na silowni

Wykazanie winy

Najczęstszym powodem wypadków na siłowniach outdoor czy innych obiektach zewnętrznych jest wadliwość sprzętu. Podmiot zobowiązany do sprawowania opieki nad danym obiektem, a który nie dochował należytej staranności w swoich zadaniach, odpowiada za szkody na podstawie art 415 k.c, zgodnie z którym osoba, która ze swojej winy wyrządziła szkodę, jest zobowiązana do jej naprawienia (zasada winy). Innymi słowy, za szkodę odpowiada ten, kto swoim zachowaniem – działaniem lub zaniechaniem – stanowi źródło powstania szkody. Obowiązek naprawienia szkody powstaje przy łącznym zaistnieniu trzech przesłanek:

– musi zaistnieć szkoda (np. złamanie ręki, uraz głowy);
– szkoda spowodowana poprzez działanie lub zaniechanie, z którym kodeks cywilny wiąże obowiązek odszkodowawczy ( wypadek nastąpił podczas wykonywania ćwiczeń na siłowni outdoor);
– musi zaistnieć związek przyczynowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem a wyrządzoną szkodą, z którą wiąże się obowiązek odszkodowawczy – wadliwy przyrząd do ćwiczeń był przyczyną wypadku i złamania kończyny, urazu głowy itp.

Zgodnie z art. 6 k.c, ciężar udowodnienie faktu spoczywa na osobie, która wnosi o odszkodowanie. Poszkodowany – jeżeli pragnie wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie – ma obowiązek dostarczenia dowodów, czyli potwierdzić fakt wypadku, jego przyczynę, rozmiar wynikłych obrażeń, strat majątkowych i ich związku z doznaną szkodą.

Roszczenia osoby poszkodowanej

Wykazanie odpowiedzialności sprawcy – zarządcy obiektów itp. – może prowadzić do dochodzenia:

– zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (świadczenia pieniężnego);
– zwrotów kosztów związanych z wypadkiem;
– renty uzupełniającej;
– kapitalizacji renty;
– renty na zwiększone potrzeby;
– zwrotu utraconych zarobków.

W przypadku, gdy poszkodowany sam przyczynił się do wypadku lub zwiększenia rozmiarów szkody, wówczas zgodnie z art. 362 k.c, przyznane odszkodowanie zostanie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy – ustalony w toku postępowania.

Podobne Artykuły

dodał
Poprzedni Wpis Następny Wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *